Her kan du se de virksomhedsforsikringer, der er omfattet af Willis Insurance Pool.

Forsikringer

Her kan du se de virksomhedsforsikringer, der er omfattet af Willis Insurance Pool.

Ønsker du yderligere information om de forskellige forsikringstyper, er du velkommen til at kontakte WTW ved enten at ringe til os på +45 8813 9400 eller ved at sende en e-mail til wtwinsurancepool@willistowerswatson.com.

Arbejdsskade

Det er lovpligtigt at etablere forsikring på virksomhedens medarbejdere, så der er forsikringsdækning for ulykker, der sker i forbindelse med deres udøvelse af arbejdet for virksomheden. Forsikringen giver erstatning for personskader i henhold til Lov om arbejdsskadesikring og dækker:

  • Betaling af udgifter til sygebehandling, optræning og hjælpemidler
  • Erstatning for tab af erhvervsevne
  • Godtgørelse for varigt mén
  • Overgangsbeløb ved dødsfald
  • Erstatning for tab af forsøger

Bygning

En bygningsforsikring kan omfatte bygningsbeskadigelse som eksempelvis dækning ved storm- og vandskade. Det er obligatorisk at have en brandforsikring på en ejendom, der er belånt, og dækning mod brand kan også være omfattet af bygningsforsikringen, der også kan suppleres med dækning for rørskade, svampe- og insektskader og andre specialdækninger.

Det er typisk bygningens ejer, der forsikrer ejendommen, men det kan være aftalt i en lejekontrakt, at lejer har risikoen for skader på bygningen – for eksempel skader på glas og sanitet.

Cyber

Cyberforsikringen giver en solid økonomisk sikkerhed, i tilfælde af at virksomheden bliver udsat for et cyberangreb eller systemnedbrud. Det inkluderede beredskab i form af assistance og omkostninger til genopretning af driften kan sikre, at virksomheden undgår eller minimerer tab på bundlinjen – og hjælper virksomheden med hurtigst muligt at få genoprettet driften og kundernes tillid.

Driftstab

Driftstabsforsikringen sikrer mod virksomhedens tab af afkast, der er en direkte følge af, at bygninger og løsøre ikke kan anvendes i en periode på grund af skader. Modsat bygningsforsikring og løsøreforsikring, som dækker fysiske objekter, så dækker driftstabsforsikringen en økonomisk interesse svarende til det mistede dækningsbidrag.

Erhvervsansvar

Erhvervsansvarsforsikringen omfatter det erstatningsansvar, som virksomheden kan pådrage sig i forbindelse med driften. Herudover omfatter forsikringen også de ansattes erstatningsansvar for skader, der er forvoldt, når de arbejder for virksomheden.

Erhvervsrejse

En erhvervsrejseforsikring omfatter typisk alle, der rejser i virksomhedens interesse, og opholder sig i udlandet i op til 12 måneder. Forsikringen dækker overalt i verden og dækker udgifter i forbindelse med sygdom, tilskadekomst, hjemtransport, skade på bagage med mere.

Forhandler og værksted

Forhandler- og værkstedsforsikring er en pakkeforsikring og i overvejende grad en ansvarsforsikring til for eksempel bilforhandlere. Elementerne i forsikringen er:

  • Motoransvar
  • Erhvervs- og produktansvar
  • Bearbejdnings- og behandlingsansvar
  • Væske- og brundpropansvar

Forsikringen er også en kaskoforsikring for forhandlerens egne uindregistrerede køretøjer, der er beregnet til salg. Forsikringen har en subsidiær karakter, som sigter på at dække de huller, hvor bilforhandleren ikke er sikret og dermed dækket af kundens bilforsikring.

Kriminalitet

Kriminalitetsforsikringen dækker tab, når virksomhedens udsættes for kriminelle handlinger som for eksempel tyveri og underslæb.

Ledelsesansvar

Ledelsesansvarsforsikringen dækker det personlige ansvar, som for eksempel bestyrelsesmedlemmer, direktører og ledere hæfter for under udøvelsen af deres hverv.

Løsøre

Løsøreforsikringen omfatter de genstande, som hører til virksomhedens drift. Det kan være inventar, varelagre, kølemontre, computere mm. En løsøreforsikring dækker typisk skader sket ved brand, indbrud og vandskade.

Løsøredækningen under Willis Insurance Pool er herudover udvidet til at omfatte en lang række pludselige skader også kaldet all risk.

Motorkøretøj

Motoransvarsforsikringen dækker erstatningskrav i forbindelse med personskader og skader på ting, der tilhører tredjemand. Forsikringen kan udvides med en kaskoforsikring, der omfatter fysiske skader på køretøjet, for eksempel skader i forbindelse med færdselsuheld, glasskader og lignende.

En motoransvarsforsikring er lovpligtig på biler, varevogne og selvkørende arbejdsmaskiner – og for alle uindregistrerede køretøjer, der færdes på offentlig vej.

Produktansvar

Produktansvarsforsikringen omfatter erstatningsansvar i forbindelse med skader, der for eksempel skyldes salg af en defekt vare eller levering af en defekt ydelse.

Transport

Transportforsikringen omfatter de typiske skader, der kan ske på gods i forbindelse med en transport på grund af brand, tyveri, kørselsuheld, grundstødning, håndteringsfejl og ulykker. Professionelle transportører har typisk et begrænset erstatningsansvar for skader, og virksomheden kan derfor opnå bredere dækning for skader på gods med en transportforsikring.

Få et tilbud

Skriv til os og få tilbud på en forsikringsløsning, der er tilpasset din virksomhed.

Uvildig rådgiver

WTW er Danmarks største forsikringsmægler. Vi tilbyder uafhængig rådgivning og leverer løsninger til håndtering af risici. Vi bistår vores kunder i vanskelige sager om forsikringer og ansvar, så de får den erstatning, de har krav på.